Stanovy spolku


Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s.

              Stanovy spolku


Čl. I Název a sídlo

1. Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Klíčanech, na adrese Hoštická 14, PSČ 250 69.

Čl. II Účel spolku

1. Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s., je mezinárodní sdružení sedláků, konvenčních i ekologických zemědělců, kteří navrhují nové technologie a způsoby, jak propojit environmentální udržitelnost a ekonomiku zemědělské produkce. Ve spolupráci se zemědělskými odborníky a státními orgány, vytvářejí fungující komunikační nástroj všech zainteresovaných stran, spojují názory veřejnosti a zájmy zemědělců a vytvářejí tlak na politická rozhodnutí ministerstva zemědělství a EU. Prosazují změnu rámcových cílů na konkrétní kroky změn a strategie hospodaření v rámci SZP tak, aby evropské zemědělství zajistilo šetrné hospodaření kpřírodě, ale zároveň zůstalo efektivní a konkurenceschopné. Hlavní zůstává vytvořit podmínky a vize pro farmáře, pro možnost hospodařit a být úspěšní i v budoucnu.

Čl. III Hlavní činnost spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Cílem spolku je adaptovat zemědělskou politiku a propojit ji s praxí tak, aby zajišťovala principy pro udržitelné, ekologicky šetrné a zároveň konkurenceschopné zemědělství a utvářela vizi pro funkční zemědělský systém v dlouhodobém časovém horizontu. Trend a strategické cíle EU na omezování a vyšší účinnost vstupů (především POR a hnojiv) jsou silné a jejich obrat nelze v brzké době očekávat. Propojením znalostí a zkušeností členů spolku budou navrhovány a ověřovány nové pěstební technologie vedoucí k návrhům změn v provádění zemědělské politiky ČR, včetně případných legislativních změn. Pro naplnění cílů je třeba navrhnout, realizovat a podporovat opatření, a to s ohledem na to, aby přinášela maximálně pozitivní ekonomický efekt a zároveň volit vhodná a funkční řešení, která jsou plošně realizovatelná.
 2. Jako hlavní výzvy lze označit následující:
  1. a)  adaptace na omezování přípravků na ochranu rostlin
  2. b)  snižování spotřeby hnojiv a zvýšení efektivnosti, včetně omezení ztrát
  3. c)  adaptace způsobu hospodaření na změny klimatu
  4. d)  udržení a zvyšování půdní úrodnosti – omezení eroze a utužení, stabilní a pestřejší osevní postupy

e) zlepšení vnímání zemědělství většinovou společností – budování lepšího image zemědělství.

Čl. IV Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Součástí přihlášky musí být vyplněný vstupní dotazník. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
 3. Členství ve spolku je:
  1. a)  Řádné (určené pro právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství)
  2. b)  Čestné (členská schůze může udělit čestné členství jednotlivcům či organizacím za zásluhy v oblastech činnosti spolku).
 4. Člen spolku má právo:
  1. a)  účastnit se jednání členské schůze
  2. b)  předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  3. c)  podílet se na praktické činnosti spolku
  4. d)  volit předsedu spolku a podílet se na jejím rozhodování hlasováním má pouze člen s řádným členstvím.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. a)  dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. b)  pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce
  3. c)  aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky či činnosti, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  4. d)  chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku
  5. e)  řádný člen se musí aktivně podílet na činnosti spolku a plnění jeho cílů (tzn. aktivní využívání některé z inovativní technologie na své farmě, či závazek jejich testování a ověřování v době členství na minimální výměře 5 ha – hlavní výzvy a cíle jsou detailněji zpracovány v metodice, která je členům k dispozici)
  6. f)  řádný člen má dále povinnost platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. a)  doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
  2. b)  úmrtím člena v případě fyzické osoby,
  3. c)  zánikem či zrušením člena v případě právnické osoby
  4. d)  zánikem spolku,
  5. e)  vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že porušuje tyto stanovy,
  6. f)  případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za jednotlivé členství určí členská schůze.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje členská schůze.

3.Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje členská schůze.

Čl. VI Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby
 • Jméno a příjmení
 • Bydliště
 • IČ nebo datum narození
 • Číslo mob. telefonu
 • E-mail
 • Datum vzniku členství
Právnické osoby

• Název
• Sídlo
• IČ
• Číslo mob. telefonu zmocněné osoby • E-mail

• Zastupující osoba
• Datum vzniku členství

Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda.

Seznam členů je přístupný všem řádným členům na interních stránkách spolku. Seznam členů je neveřejný.

Čl. VII Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: a) členská schůze,
b) předseda.

Čl. VIII Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)  schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)  volí předsedu a odvolává jej,

c)  schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d)  určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)  schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)  rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)  rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)  rozhoduje o zániku spolku.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do deseti dnů členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně či s využitím technických prostředků alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce nejpozději sedm dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý řádný člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Kopie zápisu bude členům předána elektronickou poštou.

Členská schůze schvaluje využit moderní elektronické hlasování či použít jiné technické prostředky. K zápisu ze zasedání členské schůze, bude-li to možné, využije audio či video záznam, který archivuje.

Čl. IX Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

Předseda je povinen:

a)  svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)  vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)  archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)  jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Translate »